Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku

Janusz WŁADYCZAŃSKI
herbu ZAREMBA
ur. 12.05.1938 r. w Podorosku, pow. Wołkowysk, woj. Białystok

Dawne gniazdo rodu:
Różne majątki w Wielkim Księstwie Litewskim:
XVI-XVII w. - posesja Bykowicze pow. Upita, woj. trockie;
XVIII-XIX w. pow. Kopyś (gub. Mohylewska);
XIX-XX w. majątki: Skarbiec i Dubowo, gm. Podorosk, pow. Wołkowysk. We wrześniu 1939 r. majątek został skonfiskowany przez sowietów, po 1947 r. musieliśmy opuścić ziemie, które zostały włączone do ZSRR.

Historia rodziny:
Protoplastą rodu był Kazimierz Zaremba-Władyczański (XVI/XVII w.) pow. Upita, woj. trockie. Tadeusz W. żyjący w l. 1793-1862 był ojcem dziewięciorga dzieci, z których pięcioro wzięło udział w powstaniu styczniowym (Teofil - ppłk, Ignacy - kpt. inż., Antoni i Józef - studenci oraz siostra Wiktoria); Miłosław W. - dziadek, został aresztowany przez NKWD we wrześniu 1939 r., zaginął bez wieści. Stanisław - ojciec, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., aresztowany przez NKWD w 1944, zesłany na Syberię, skąd powrócił po 1948 r. Rodzina osiedliła się w Białymstoku.

Rodzina dziś:
Żona - Janina z Pańkowskich, córka Ewa zamężna za Jarosławem Kanickim, wnuki Bartłomiej-Janusz i Jakub-Piotr. Bracia: Zbigniew i Stanisław.

Biografia, zainteresowania:
Matura w 1957 r.; Praca - Woj. Biuro Projektów; nauka - Szkoła Muzyczna, Filharmonia, estrada - muzyk; 1980 r. - ukończone studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, nauczyciel i instruktor muzyczny. Zainteresowania - historia (Kresy, powstania narodowe), heraldyka, genealogia, współpraca z "Kramikiem Regionalnym" "Kuriera Porannego". Członek: Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Związku Szlachty Polskiej, Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, Białostockiego Klubu Kolekcjonerów.

Ryszard WISZOWATY
herbu ROCH (Pierzchała)
ur. 30 lipca 1949 roku we wsi Wiszowate, gmina Trzcianne, powiat moniecki, woj. podlaskie

Dawne gniazdo rodu:
wieś Wyszowate, (do 1962 roku istniała nazwa Wiszowate), gmina Trzcianne, powiat moniecki, woj. podlaskie.

Historia rodziny:
Mama - Helena Marianna z Melchruków. Wywieziona na przymusowe roboty do Prus Wschodnich w okolice miejscowości Tylża. Ojciec Izydor był działaczem w Narodowych Siłach Zbrojnych - porucznik w stanie spoczynku. Odznaczony krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Dziadek: Aleksander, pradziadek: Konstanty, prapradziadek: Seweryn. To właśnie od imienia mojego prapradziadka Seweryna, przyjęło się stosować do mojej gałęzi przydomek "Seweryniuki".

Rodzina:
siostra: Wiesława Rożeńska (z domu Wiszowata),
druga siostra: Agnieszka Wyszyńska (z domu Wiszowata),
brat: Jarosław Wiszowaty,
córka: Elżbieta Wiszowata wyszła za mąż za obywatela Włoch o nazwisku: De Lorenzo. Mieszkają w miejscowości Napoli. Córka nosi nazwisko Wiszowata.
druga córka: Małgorzata Muszyńska (z domu Wiszowata).

Biografia:
Absolwent Technikum Mechanicznego w Białymstoku
Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzilczego-SM -281/97. Odznacozny Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca Nr22254 /04. Delegat NSZZ Solidarnść Region Białystok 1981-1983 Nr302/I/47

Zainteresowania:
działka, pszczelarstwo oraz historia.

strona rodowa Wiszowatych: http://historia.wiszowaty.pl

Jan Kazimierz Tołwiński
herbu OGOŃCZYK
syn Edwarda i Stanisławy z Płońskich
ur. 02.01.1939 r. w Piętkach Gręzkach, gm. Klukowo, pow. Wysokie Mazowieckie, Podlasie

Dawne gniazdo rodu:
XV-XVIII w. Tołwin, Ziemia Mielnicka na Podlasiu.
XIX w. Lubowicz Wielki, gm. Klukowo, pow. Wysokie Mazowieckie.
XX w. Piętki Gręzki, gm. Klukowo, pow. Wysokie Mazowieckie.

Historia rodziny:
Ostatnie pokolenia mojej gałęzi rodu Tołwińskich wywodzą się ze szlacheckich miejscowości położonych w gminie Klukowo. W rodzinie (zarówno po mieczu jak i po kądzieli) istniała naturalna świadomość szlacheckiego rodowodu.

Rodzina dziś:
Trzech synów z rodzinami, pięcioro wnucząt.

Biografia, zainteresowania:
Ukończone studia medyczne. W 2003 r. przejście na emeryturę. Zainteresowania: historia najnowsza (okres II wojny światowej), turystyka, krajoznawstwo.

Witold Sławomir TCHORZEWSKI
herbu ROGALA
ur. 02.01.1937 r. w Białymstoku

Dawne gniazdo rodu:
Wołyń

Historia rodziny:
Rodzina wywodziła się z dawnych Kresów Polski. Dziadek przed II wojną światową był właścicielem cukrowni w mieście Równe na Wołyniu. Ojciec Zygmunt osiadł w Białymstoku wraz z matką (z domu Duchnowska h. Ślepowron). Zainteresowania historią rodu pobudził sygnet rodowy z herbem Rogala, który ojciec po wojnie otrzymał od swego stryja Tadeusza z Londynu. Niestety ze względu na fakt, że rodzinne tereny położone są obecnie na terenie Ukrainy, dostęp do archiwaliów jest utrudniony.

Rodzina dziś:
Żona - Krystyna, córka Natalia-Monika (18 lat), Syn Andrzej-Bronisław (47 lat) - od 1991 roku zamieszkuje w USA.

Biografia, zainteresowania:
W wieku 5 lat rozpocząłem naukę na kompletach tajnego nauczania w czasie okupacji. W wieku 16 lat ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, a mając 21 lat byłem absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Ze względu na poglądy i pochodzenie w systemie komunistycznym wielokrotnie byłem wyrzucany ze szkół i pracy. Po 1986 r. założyłem prywatny zakład budowlany, w którym pracowałem do emerytury w 2002 r.

wywiady prasowe
Gazeta Współczesna - 30 kwietnia 2004 roku
Kurier Poranny - 3 lipca 2009 roku